این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقاي دكتر مصطفي عظيم زاده ( دانشگاه علوم پزشکی یزد )

جناب آقاي دكتر نصيري زاده

جناب آقاي دکتر حبیب نیکوکار ( دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

جناب آقاي دکتر حمید زارع ( دانشگاه یزد )

جناب آقاي دکتر محمد میرجلیلی

جناب آقاي دکتر مسلم توکل

جناب آقاي دکتر مشتاقیون
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر