این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مسئول کمیته دانش آموزی : دکتر مسلم توکل
.: ساختار سازمانی همایش  >  مسئول کمیته دانش آموزی : دکتر مسلم توکل

رئیس کمیته : دکتر مسلم توکل
دبیر اجرایی : مهدی کلانی

اعضا کمیته :
۱- مهسا محمدی
۲- دلارام السادات رضوی
۲- یاسر یاوری
۴- سحر بامداد
۵- بیتا بلوری
۶- آرش توکلی