این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام در همایش
.: هزینه های ثبت نام در همایش
 

 

اعضاء محترم هیات علمی

دانشجویان محترم

هزینه ثبت نام تا تاریخ 1397/02/13
(با یک مقاله)

1500000ریال

1000000ریال

هزینه ثبت نام بعد از تاریخ 1397/02/13
(با یک مقاله)

1800000ریال

1500000 ریال

            هزینه ثبت نام تا تاریخ 1397/02/13
                    (با دو مقاله)
2700000 ریال 1800000ریال
    هزینه ثبت نام در همایش بدون مقاله
    (کسانی که گواهی حضور می خواهند)
  400000 ریال

دانشجویان محترم می بایست تصویر کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را هنگام ثبت‌نام ارسال نمایند.

دانشجویانی که مقاله ای ارسال ننموده اند و گواهی حضور می خواهند می بایست مبلغ 400000 ریال را پس از ثبت نام در سایت پرداخت نمایند. (هزینه شامل ناهار و پکیج همایش می باشد)

اگر دانشجویان محترم گواهی حضور نمی خواهند فقط در سایت همایش ثبت نام نمایند.