این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > كميته علمي
.: كميته علمي

 لیست اعضای کمیته علمی "نخستین همایش ملی نانوبيوتكنولوژي" به ترتیب حروف الفبا

دكتر سيدعليرضا اسمعيل زاده حسيني

استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد

دكتر بهروز افلاطونيان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي يزد

دکتر محمدعلی امرالهی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر علی اصغر انصافی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دكتر رعنا ايماني

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتي امير كبير

دكتر نفيسه بحيراني

عضو هیات علمی دانشگاه تربيت مدرس

دکتر سید منصور بیدکی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دكتر فاطمه پيغمبري

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر مسلم توكل

استاديار پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي

دکتر عباسعلی جعفری

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر محمدعلی حاجی شعبانی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دكتر جواد حامدي

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید حجازی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي تبريز

دكتر محمد حسين حكيمي

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دكتر بي بي فاطمه حقيرالسادات

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دكترمحمدمهدی حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دكترمهری خاتمی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر رامین خواجوی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهر ری

دکتر شایسته دادفرنیا

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دكتر عبدالرحمن داوري

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دكتر مهدي دهقاني زاهداني

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

دكتر محمود دهقاني اشكذري

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اشكذر

دكتر محمد ربيعي

عضو هیات علمی دانشگاه اميركبير

دكتر محمد مهدي رشيدي

عضو هیات علمی دانشگاه بيرمنگهام انگليس

دکتر حمیدرضا زارع

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر سید مرتضی سیفتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اشکذر

دكتر عليمراد سرافرازي

دبير كميته نانوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي

دکتر سيد عباس شجاع الساداتي

عضو هیات علمی دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمد شهوازیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دکتر مسعودرضا شیشه بر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر محمدعلي شكر گزار

موسسه پاستور ايران

دكتر سمانه صديقي خويدك

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اشكذر

دكتر مهران صولتي

عضو هیات علمی دانشگاه اميركبير

دکتر معصومه طباطبایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر محمد عترتي خسروشاهي

عضو هیات علمی دانشگاه تورنتو كانادا و صنعتي امير كبير

دكتر مصطفي عظيم زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دكتر محمد جواد كاظمي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اشكذر

دكتر سعيد كرباسچي

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر حميد كشوري

عضو هیات علمی دانشگاه اميركبير

دکتر سیدمهدی کلانتر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

دكتر منصور كلانتر چاهوكي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر امير هوشنگ مهرپرور

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دكتر محبوبه محمودي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر مرتضي محمودي

عضو هیات علمی دانشگاه هاروارد آمريكا

دكترسید محمد مشتاقیون

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دكتر فتح الله مضطر زاده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتي امير كبير

دكتر صاحبعلي منافي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

دکتر محمد میرجلیلی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر فاطمه مير جليلي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ميبد

دکتر محمدرضا ناطقی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دکتر نوید نصیر ی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر حبيب نيكوكار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

دکتر بی بی سعیده هاشمیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

دكتر سيدمسعود هوشمند

 استاديار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر محمداسماعیل یزدانشناس

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

    Prof. Moore

عضو هیات علمی دانشگاه شف انگليس

    Dr. Gursharan Singh

Faculty member,Panjab University,India