این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

·         نانو مواد، بيو مواد و نانو بيوتكنولوژي (Biomaterials and Nanobiotechnology,Nanomaterials)

·         نانو الیاف کامپوزیتی و پلیمری (Nanofibers composite,polymer)

·         نانو تجهیزات (Nanodevices)

·         نانو پزشکی و تشخيص پزشكي ( Medical diagnosis,Nanomedicine)

·         ژنومیک ( Genomics)

·         بیودارو ها ونانو حامل های نوین رهایش دارو(Biopharmaceuticals and Nanodrug delivery)

·         نانو بیو مواد در مهندسی بافت و دار بست ها (Nanobiomaterials for tissue engineering and scaffolds)

·         نانو بیو مواد در زخم پوش ها (Nanobiomaterials for wound dressing)

·         نانو بیو سنسور ها (Nanobiosensors)

·         نانو مواد در غذا، کشاورزی و تصفیه اب (Nanomaterials in food,agriculture and water purification)

·         آفت کشی نانو (Nanopesticides)

·         کنترل بیولوژیک  (Biological control)

·         بیوتروریسم کشاورزی  (Bioterrorism)

·         محصولات تراریخته  (Transgenic plants)

·         فناوری نانو در انرژی های نو و محیط زیست (Nanotechnology for energy and environment)

·         نانو فیزیک و بيوفيزيك (اپتیک و فتونیک) (Nanophysics and Biophysics (optic and photonic))

·         نانو الکترونیک و نانومغناطیس (Nanoelectronics  and Nanomagnetics)

·         بیوانفورماتیک (Bioinformatics) 

·         نانو بيوتكنولوژي در معماري و هنر