این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

کارگروه اول همایش در خصوص کاربرد فناوریهای نانو در تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی و کاربرد نانو بیوتکنولوژی در پوششها و بسته بندی های مناسب در صنایع غذایی است.

کاربرد نانو زیست فناوری در ساخت میکرو و نانو ابزارهایی برای پردازش های شیمیایی، فیزیکی، زیست شناسی شیمیایی و کاربرد نانوتکنولوژی در استفاده ازسیستمهای ترکیبی از حسگرهای هوشمند برای موقعیت شناسی، گزارش دهی و کنترل از راه دور نیز موضوعات کارگروه دوم این همایش است.

در کارگروه سوم همایش نیز استفاده از نانوبیوتکنولوژی درتولید فرآورده های جدید و ساخت نانوکپسول هایی که با استفاده از آنها از مواد غذایی می توان کار رسانش را بخوبی انجام داد ،مورد بحث و برسی قرار می گیرد.